Företaget

Rakeistus Oy i Uleåborg är ett pionjärföretag inom cirkulär ekonomi. Vi har verkat för de finländska skogarnas bästa sedan år 2012. Vi bär vårt ansvar för att bekämpa den globala klimatförändringen. Detta gör vi i samarbete med finländska skogsägare.

Historia

Rakeistus Oy i Uleåborg grundades år 2012. Dess historia inleddes dock redan flera år tidigare. Företagets grundare Juha Pelkonen är även transportföretagare av tredje generationen. Han, och tidigare hans far, transporterade med lastbilar aska från kraftverken. Den fördes antingen till soptippen, till markbyggnad och enstaka gånger till skogsägare som gödsel.

Under 1990-talet var användningen av aska som skogsgödsel ännu liten, men med forskning vaknade man i kraftverken till att börja fundera på förädling och användning av aska. Den banbrytande undersökningen publicerades i Metlas provområde i Muhos Leppiniemi år 1994. Undersökningen visade att på en del områden förbättrades tillväxten upp till 11 gånger med hjälp av askan.

I Pulkkila, Siikalatva kommun, kom en ung skogsägare ihåg att fadern berättat hur man förr använde aska som skogsgödsel och uppmuntrad av detta satte sig in i Leppiniemis forskningsresultat. År 2007 kontaktade skogsägaren Pelkonen och bad om aska. Efter några laster konstaterade skogsägaren åt Pelkonen att det skulle vara lättare att sprida granulerad aska och att det i Uleåborg borde finnas en granulationsanläggning för aska.

Några år senare framfördes motsvarande önskemål om granulationsanläggning i Uleåborg av ett lokalt kraftverk.

Som en uppfinningsrik började Pelkonen fundera på granulering av aska och kom fram till att, olikt lösningarna som redan fanns på marknaden, skulle han tillverka en förmånligare anläggning som baseras på kontinuerligt materialflöde.

På så sätt föddes Rakeistus Oy vars ägare och styrelsemedlem Juha Pelkonen fortsättningsvis är. När det egna kunnandet för utveckling av företagsverksamheten, kom företagarrådet Eero Koskelainen med år 2015. Hans långa erfarenhet av företagstillväxt och internationalisering gav Rakeistus ett betydligt tillskott.

Skogsägaren från Pulkkila och Pelkonen fortsatte sitt samarbete kring aska. År 2018 bad Pelkonen skogsägaren att komma och jobba i Rakeistus, och på så sätt kom Kimmo Piippo till företaget, först som försäljningschef och år 2019 som verkställande direktör.

Med Piippo blev man Rakeistus utöver tillverkning av granulatorer och askgödslingstjänsten även intresserade av den tillväxt som askgödsling åstadkommer i skogar och de kolsänkor som på så sätt uppstår – alltså av bekämpande av klimatförändringen.  Utgående från företagets miljövänliga värdegrund och idérikedom föddes Kolsänksregistret. Kolsänksregistret är en tjänst som erbjuder ett ansvarsfullt sätt att kompensera sina koldioxidutsläpp genom att köpa och skapa extra kolsänkor till Finlands skogar.

Ansvar

Ansvarsfullt agerande är ett strategiskt val för Rakeistus. Detta innebär att vår affärsverksamhet är rättvis och ansvarsfull för miljön, människor, tjänster och produkter samt ur ekonomiskt perspektiv.

Vi satsar på ständig utveckling av vårt ansvarskunnande, på hållbara och konfidentiella kundrelationer samt ansvarsfull och påverkande interaktion med olika intressenter. På så sätt kan vi påverka våra produktions- och leveranskedjas genomsynlighet samt främja vårt strategiska mål att bromsa klimatförändringen.

Vi följer lagar, anvisningar, regler samt bestämmelser och bedömer regelbundet vår miljöpåverkan. Vi stöder även våra kunder och leverantörer i att bedöma och minska miljöpåverkan samt agera ansvarsfullt.

Vi satsar kontinuerligt arbetarskyddsarbete och för oss är det viktigt att vår personal mår bra. Detta stöder vi med förutseende ledning av arbetsförmåga och utveckling av kunnande. Vi vill vara en ansvarsfull arbetsgivare. För oss är det viktigt att det känns bra att arbeta hos oss samt växa och utvecklas med vårt företag.

Våra värden att ha mod till framgång, vara innovativ föregångare samt göra ansvarsfulla val stöder vår verksamhet som vägvisare inom ansvar samt som främjare av ett hållbart samhälle och individers förmåner.